معلم هنر

سلام . با توجه به اینکه کتاب تاریخ هنر جهان تازه تالیف شده و نمونه سوال های نهایی سال های قبل تقریبا بلا استفاده شده است، نمونه سوالاتی را که از آغاز امسال برای امتحانات هنرجویانم طرح کرده ام را در اختیار  هنرآموزان و هنرجویان عزیز می گذارم. امیدوارم استفاده کنید.  

فصل1- آغاز هنر

- نقاشی های غار لاسکو  به چه سبکی کار شده اند؟

- نقاشی های غار لاسکو مربوط به کدام گزینه از گزینه های زیر است؟

                    1. جادوی شکار                2.آیین باروری        3.هردو مورد

- در کدام منطقه آسیا نخستین  دهکده های دوره نوسنگی شکل گرفته است؟

- تندیس های زنانه که از دوره نوسنگی برجا مانده است نمایانگر چیست؟چرا؟

- از چه زمانی سفالینه ها از تقارن منظمی برخوردار شده اند؟ چرا؟

-  اهمیت سازه استون هنج انگلستان در چه بوده است؟

- کدام اقوام به عنوان اقوام بدوی یا ابتدایی شمرده می شوند؟

- دو مورد از خصوصیات تندیس های افریقایی را بنویسید.

- در نقاشی های مردم کدام منطقه علاوه بر شکل ظاهری ، اندام های داخلی نیز مثل قلب نقاشی می شود؟

- نقاشی روی شن  مربوط به کدام تمدن است و به چه منظور انجام می شود؟

- کدام یک از عبارات زیر درست و کدام یک  اشتباه است؟

             نقاشی آیینی روی شن مربوط به هنر سرخپوستان امریکای شمالی است.

             مهمترین قالب هنر افریقایی ساخت معابد است.

             هدف از نقاشی ارهای پارینه سنگی ایجاد آیین جادو و باروری بوده است.

- تندیس الهه مادر در دوره نوسنگی نشانه زادو ولد و .............. بوده است.

- هدف از ترسیم نقاشی در غارهای لاسکو و آلتامیرا چه بوده است؟

- نقش ماسک در جوامع بدوی چه بوده است؟

- مهم ترین قالب هنری قاره افریقا ................. و ........................ است.

- نقاشی اشعه ایکس چیست و مربوط به هنر کدام منطقه از جهان است؟

- سه مورد از خصوصیات شیوه تصویرنگاری موجودات بر روی سفالینه های دوره نوسنگی را بنویسید.

- نخستین دهکده های عصر نوسنگی در کدام مناطق شکل گرفته اند؟

- تندسی های چوبی کدام یک از اقوام زیر شهرت بیشتری دارد؟

   1. سرخپوستان              2. افریقایی ها                       3. اسکیموها                  4. غارنشینان

- دو مورد از خصوصیات نقاشی های غار لاسکو را بنویسید.

- نقاشی های غار لاسکو  به چه منظور ترسیم شده است؟

- چرا تندیس های زنانه زیادی از دوره نوسنگی بر جای مانده است؟

- از چه زمانی سفالینه ها از تقارن منظمی برخوردار شدند؟ چرا؟

- کاربرد سازه های استون هنج انگلستان در چه بوده است؟

- نقاشی روی شن مربوط به کدام تمدن است و به چه منظور انجام می شده است؟

فصل2- هنر میانرودان

- اولین بنای کشف شده در میانرودان در کجاست؟ ویژگی های آن را بنویسید.

- معنی زیگورات در زبان بابلی به معنی ................ است.

- دو مورد از خصوصیات تندیس های معبد ابو را بنویسید.

- تندیس های گوده آ مربوط به کدام تمدن بوده مظهر چیست؟

- معبد شهر اریدو مربوط به کدام تمدن میان رودان است؟

- اولین نمونه های آجر لعاب دار در کدام تمدن دیده شده است؟

- دو مورد از ویژگی های تندیس های نیایشگر دوره پیش از سلسله ها را بنویسید.

- سالم ترین و بزرگترین زیگورات به جا مانده در میانرودان ............... است که برای خدای ماه ساخته شده است.

- جالب ترین اثر دوره اکدی چیست و چه چیزی را مجسم می کند؟

- هنر آشور در زمان آشورنصیر پال در چه زمینه هایی تجلی یافت؟

- هنر آشور از کدام دو تمدن زیر اقتباس شده است؟

          1. بابل و سومر        2.بابل و میتانی        3.سومر و میتانی        4.اکد و بابل

- بخت النصر چه سازه هایی را از تمدن بابل به جا گذاشت؟

- قانون نامه حمورابی مربوط به کدام تمدن و شامل چند ماده قانون است؟

- لوح پیروزی نارامسین مربوط به کدام تمدن میانرودان است؟

- در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم میان رودان ....................... مهمترین نقش ها را به عهده داشتند.

        1.حکاکی روی سنگ             2. معابد                3. نقاشی ها                    4. ماسک ها           

- آجرهای لعاب دار منقوش دروازه ایشتار از شاهکارهای هنر ................... است.

        1.سومر             2. اکد                3. بابل                    4. آشور

- قصد حجاران آشوری از این که انسان-گاوها    را با پنج پا بازنمایی کرده اند چه بوده است؟

- معروف ترین معابد هنر سومر را نام ببرید.

- دروازه معروف ایشتار مربوط به کدام تمدن است وتوسط چه کسی ساخته شده است؟

فصل3- هنر مصر

- چرا تمدن مصر در طول تاریخ کمتر تغییر کرده است؟

- مصریان در نقاشی افراد مهم چه خصوصیاتی را رعایت می کردند؟

- لوح سنگی نارمر به چه رویداد سیاسی در مصر اشاره می کند؟

- عقاید مصریان را درباره زندگی پس از مرگ بنویسید.

- در زمان حکومت ................ در مصر ،تندیس سازی به اوج خود می رسد که نمونه آن تندیس ....... است.

- توت عنخ آمون مربوط به کدام دوره تمدن مصر است؟ دلیل شهرت او چیست؟

- نام آخرین فرمانروای مصر را بنویسید.

- در طی سال های 3100 تا 332 پیش از میلاد چند سلسله بر مصر حکومت کردند؟

1. 30         2. 31                 3. 32               4. 33

- هنر سلسله های قدیم مصر با پادشاهی ............. آغاز می شود.

- اغلب آثار تزیینی مصریان برگرفته از چیست؟

- معبد کدام پادشاه مصر در دیرالبحری قرار دارد؟

- تندیس مشهور ابوالهول در نزدیکی کدام هرم مصر قرار دارد؟

- موضوع نقاشی های کتاب مردگان مصر چیست؟

- سمبول معماری کلاسیک یونان کدام بنا است؟

- تفاوت تندیس های زنان و مردان مصر در چیست؟

- چه عواملی موجب شده که هنر مصر بر تمدن ای یونان و روم و سایر تمدن های خاور میانه تاثیر بگذارد؟

- کدام یک از عبارات زیر درست و کدام یک اشتباه است؟

                  لوح نارمر نشان دهنده اتحاد مصر علیا و سفلی است.

                  ساخت مقبره ها در سلسله های اولیه اهمیت یافت.

                  مصریان به زندگی پس از مرگ اعتقاد نداشتند.

                  بزرگترین و کهن ترین هرم مصر هرم خئوپس است.

فصل4- هنر اژه و یونان

-یونانی ها در ساختن سرستون ها از سه نوع سر ستون ..........و...............و.............. استفاده می کردند.

- دو مورد از تفاوت های تندیس های مصر و یونان را بنویسید.

- دو مورد از علل اهمیت مینوسی ها را در تاریخ یونان بنویسید.

- دو قوم مشهور یونان باستان را نام ببرید.

- دو عامل موثر در رشد سریع تمدن یونان را در مقایسه با سایر تمدن های کهن بنویسید.

- دلیل اهمیت دوره کلاسیک یونان چیست؟

- مهمترین اتفاق دوره هندسی تمدن یونان چیست؟

در دوره هلنی چه تغییری در تندیس سازی یونان به وجود آمد؟

- چهار مورد از ویژگی های معابد یونانی را در دوره خاورمآبی بنویسید.

- اساس هنر یونان در دوره کلاسیک چیست؟

- آرامگاه ماوسولوس بیان گر کدام یک از شیوه های هنری یونان است؟

        1.شیوه کلاسیک        2. شیوه هندسی        3. شیوه باستانی           4. شیوه هلنی

- تندیس مفرغی زئوس در حال پرتاب نیزه مربوط به هنر .............. است.

- نقوش سفالینه های دوره شکل گیری یا شیوه هندسی یونان به چه صورت بوده است؟

- در تندیس مشهور دیسک پران ، هدف مجسمه ساز نمایش چه چیزی بوده است؟

فصل5- هنر اتروسک و روم

-  شکل معبد های اتروسکی چگونه بوده است؟

- تندیس مفرغی ماده گرگ  سمبول کجاست؟ دو مورد ازخصوصیات تندیس را بنویسید.

- در اوایل سده چهارم میلادی پایتخت از روم به کجا منتقل شد؟

- رومی ها از ............ و .................. تمدن شهری را اموختند.

- چهار عبارت برای توصیف رومی ها بنویسید.

- سه مورد از ویژگی های معبد فورتونا ویریلیس را بنویسید.

- یکی از شاهکارهای مهندسی و معماری رومی ساختمان .............. است.

- سه مورد از ویژگی های ساختمان کولوسئوم را بنویسید.

- شباهت ها و تفاوت های نقش برجسته های گزارشی رومی را با یونانی و اشوری بنویسید.

- بیشترین آثار نقاشی از کدام شهرها به دست آمده است؟

-  نقاشی های شهرهای پمپی و هرکولانیوم از آثار .............. است.

        1.چین             2. روم                3. یونان                    4. میان رودان

- معماران روم برای تجلیل از امپراطوران پیروز در جنگ ها چه بناهایی را ایجاد می کردند؟

- استفاده از تاق های گهواره ای یا قوسی روم باستان در چه مکان هایی کاربرد داشته است؟

فصل6- هنر هند

- محوطه های ........ و ............ در کنار رود سند مراحل شکل گیری تمدن هند را نشان می دهد.

- ویژگی های تندیسک های مکشوفه دره سند را بنویسید.

- هسته مرکزی اغلب مذاهب هندی چیست؟

- معماری زمان آشوکا تحت تاثیر کدام بناست؟

- عبادتگاه اجانتا مربوط به هنر کدام تمدن است؟

- دو مورد از ویژگی های غار-معبد چایتیا را بنویسید.

- نخستین شمایل های بودا به طور همزمان در کدام مناطق به وجود آمد؟

- دیوارنگارهای غارهای آجانتا بازتاب هنر نقاشی کجاست؟

- خدایان سه گانه مذهب هندو را با کارکرد هایشان بنویسید.

- مهمترین دستاورد هنر هند در دوره های متاخر در چه قالبی نمایان شد؟

- عظیم ترین معبد هندی که برای خدای شیوا ساخته شده است چه نام دارد؟

        1.بریهادیس وارا         2. پانتئون                3. فورتونا                    4. آنو           

- مهم ترین نمونه از هنر نقاشی و دیوار نگارهای هند را در چه مکانی می توان مشاهده کرد؟

فصل 7- هنر چین

- در کدام دوره پادشاهی چین جاده ابریشم گشوده شد؟چو – چین- هان- تانگ

- بیجینگ یا شهر ممنوعه در کدام دوره پادشاهی ساخته شد؟چینگ- مینگ – یوآن- سونگ

- عقیده چینی ها را درباره طبیعت بنویسید.

- در دوره تانگ چه تغییری در نقاشی چین به وجود امد؟

- نقاش دوره سونگ چه ویژگی هایی را در نقاشی خود به کار می برد؟

- در کدام دوره از نقاشی چین استفاده از رنگ های سبز و آبی رایج شد؟

- سه مورد ازویژگی های معماری چینی را بنویسید.

- دو مورد از ویژگی های تندیس سربازان محافظ مقبره امپراطور چین را بنویسید.

- مشهورترین آثار سفالی چین که در سفالگری دوره اسلامی ایران تاثیر گذاشت چه بوده است؟

- تندیس های مقبره امپراطور چین دارای چه ویژگی هایی است؟

- دو مورد از خصوصیات فلزکاری چین را بنویسید.

- دو ویژگی از ویژگی های تندیس های ساخته شده در دوره سونگ را بنویسید.

فصل8- هنر ژاپن

- سه آیین اصلی در ژاپن را نام ببرید.

- دو مورد از تفاوت های دیدگاه ژاپنی ها و چینی ها را درباره طبیعت بنویسید .

- چرا ژاپنی ها برای تندیس سازی از سنگ استفاده می کردند؟

- مقبره هانیوا مربوط به هنر ....... است.

- نقاشی یاماتوئه  چیست؟ویژگی های آن را بنویسید.

- دو استاد بزرگ ژاپنی را که باسمه و طرح هایشان معروف است  نام ببرید.

- اولین تندیس های بودا در ژاپن برگرفته از کجا هستند و چه سبکی دارند؟

- هنرمندان معروف باسمه سازی ژاپن را بنویسید.

فصل9- هنر امریکا

- دلیل شهرت قوم اینکا در معماری را بنویسید.

- اصطلاح پیش از کلمب را معنی کنید.

- واژه فرهنگ مادرمربوط به کدام تمدن  زیر است؟

               1.آزتک                2.اولمک          3.اینکا          4.مایا

- ویژگی های مذهبی و هنری قوم آزتک را بیان کنید.

- معبد چیچن ایتسا مربوط به هنر .................. است.

- شیوه معماری خشک یا بدون ملات مربوط به کدام تمدن است؟

- ویژگی های نقش برجسته ها و پیکرهای مایایی را بنویسید.

- معبد هرمی شکل  چیچن ایتسا مربوط به  کدام تمدن است؟ نام پایتختش را بنویسید.

- ویژگی های تندیس های آزتک ها را بیان کنید.

- معماری شکوهمند اینکا در مراکز عمده ای چون ................ و .................. مشهور است.

- کدام یک از تمدن های قاره امریکا سبک هنری مشخصی در نخستین سده های عصر مسیحیت افریدند؟

فصل 10- هنر اسلامی

- عامل خلق آثار هنری در دوره اسلامی چه بوده است؟

- سه مورد از مهمترین ویژگی های هنر اسلامی را بنویسید.

- در میان سرزمین های اسلامی چرا برخی ملت ها توانستند سبک های مهمی را در هنر اسلامی به وجود بیاورند؟

- هنر عثمانی در چه قرنی و در کدام سرزمین ها شکل گرفت؟

- دو بنای مهم دوره اسلامی را در اروپا نام ببرید.

- هنر اسلامی ایران چگونه به هند راه یافت؟

- مهمترین بنای اسلامی در هند چه نام دارد؟

- مشخص کنید هریک از بناهای زیر مذهبی هستند یا غیر مذهبی:

            مقبره :            کاروانسرا :                 حمام :               مدرسه:

- در سده های اول تا چهارم هجری بیشتر مساجد به طرح .......................... ساخته می شدند.

- سه نوع جلد رایج در کتاب آرایی دوره اسلامی را نام ببرید.

- چهار خط مهم در خوشنویسی اسلامی را نام ببرید.

- در کدام قرن جلد سازی اروپا تحت تاثیر جلدهای ایرانی قرار گرفت؟

- سه کتاب مهم مصور شده در سده هفتم هجری را نام ببرید.

- چهار مورد از ویژگی های نگارگری مکتب هرات را بنویسید.

- رضا عباسی نقاش کدام مکتب نقاشی  ایران است و علت شهرت او چیست؟

- نقاشی گل و مرغ در کدام دوره و در کجا پدید امد؟

-هنرمندان کدام دوره در شکل گیری مکتب نگارگری عثمانی ومغولی نقش داشتند؟سلجوقی-تیموری- ایلخانی- صفوی

- چه عاملی باعث رونق هنر سفالگری دوره اسلامی است؟

- چرا بیشتر اثار فلزی به جا مانده از دوره اسلامی از جنس مفرغ ،برنج و مس هستند؟

- دو مرکز مهم شیشه گری در دوره اسلامی را بنویسید.

- چه عواملی باعث تحرک و رشد هنر سفاگری دوره اسلامی شد؟

- در هنر خوشنویسی استفاده از کدام خطوط در بین مسلمانان رواج داشت؟

- قالی های کدام دوره ایران جزء شاهکارهای هنری جهان محسوب می شود؟

            1.سلجوقی                     2.تیموری            3.صفوی         4.قاجار

- مسجدالنبی مربوط به هنر دوره ............... است.

- ویژگی های مکتب نقاشی اصفهان را بنویسید.

- مشهورترین هنرمند مکتب نقاشی اصفهان کیست؟

- کدام کشورها در ساختن اشیاد سفالی در دوره اسلامی نقش داشتند؟

- مهمترین بنای دوره اسلامی در هند چه نام دارد؟

فصل11- هنر بیزانس

- در سومین عصر طلایی بیزانس چه هنرهایی جایگزین نقاشی موزاییک شد؟

- کلیسا های عهد ژوستی نین مربوط به هنر ....... است.

- هنر صدر مسیحیت به چه دوره ای گفته می شود؟

- کاتاکومب چیست؟

- هرکدام از نقش های زیر در نقاشی صدر مسیحیت نماد چیست؟

                طاووس:                              لنگر:

- شکل بنای کلیسای سان پی یترو را توضیح دهید.

- مشخص کنید هریک از انشعابات دین مسیحی زیر در کدام شهرها پدید آمد؟

ارتدوکس:                        کاتولیک:

- کدام یک از کلیساهای زیر مربوط به نخستین عصر طلایی بیزانس است؟

    1.کلیسای چورا                 2. کلیسای سان ویتاله           3. کلیسای سن ژیل

- کلیسای ایاصوفیه در کدام شهر قرار دارد؟ شکل بنا را توضیح دهید.

- چرا در دومین عصر طلایی بیزانس تزیینات هندسی و گیاهی رواج پیدا کرد؟

- چهارمورد از ویژگی شمایل نگاری سومین عصر طلایی بیزانس را بنویسید.

فصل12- هنر قرون وسطی

- علت استفاده از نور و شیشه در معماری گوتیک چه بود؟

- هنر رومانسک در کدام کشور و در چه سده هایی شکل گرفت؟

- کدام دوره تاریخی را عصر ایمان می نامند؟

- هنر مهاجران سلتی و ژرمنی شبیه هنر کدام مناطق ایران است؟ از چه نظر؟

- چه عاملی باعث افزایش تعداد کلیساها در اروپا در دوره رومانسک شد؟

- هنر گوتیک مربوط به چه زمانی و به چه معناست؟

- معماری گوتیک از کدام کشور آغاز شد؟

- چهار مورد از مشخصات معماری گوتیک را بنویسید.

- چهار مورد از ویژگی های تندیس سازی گوتیک را بنویسید.

- دو مورد از ویژگی های نقاشی دوره گوتیک را بنویسید و یک نقاش برجسته این دوره را نام ببرید.

- دو کلیسای مشهور گوتیک را نام ببرید.

فصل 13- هنر رنسانس

- واژه رنسانس به چه معناست و عموما  رنسانس به چه چیزی گفته می شود؟

-منشا  جنبش رنسانس کدام شهر بود؟

- چهارمورد از ویژگی های هنر دوره رنسانس را نام ببرید.

- پیشگام معماری دوره رنسانس ............ بود.

- دیدگاه آلبرتی را درباره معماری بیان کنید.

- دو مورد از ابتکارهای مازاتچو را در آثارش بیان کنید.

- کدام هنرمند نشان دهنده اوج هنر رنسانس است؟دو مورد از ویژگی های آثار او را بنویسید.

- بیشتر آثار آلبرشت دورر در چه زمینه ای است؟

-عقاید متفکران جنبش رنسانس را درباره انسان ها ، هنرو فرهنگ بنویسید.

- سه مورد از ویژگی های سبک میکلانژ را بنویسید.

- یکی از هنرمندان سبک منریسم را با یکی از آثارش نام ببرید.

- چهار مورد از ویژگی های هنر دوره رنسانس  را بنویسید.

- چهارمورد از علل شکل گیری هنر دوره رنسانس را بنویسید.

- نظریه فلیپو برونلسکی را درباره معماری بنویسید.

- مشخص کنید هریک از بناهای زیر اثرکدام هنرمند است:

گنبد کلیسای فلورانس:               ورودی کتابخانه لورانتیون:                  کلیسای سن آندرئا:

- تندیس مرقس مقدس اثر چه کسی است ؟ از چه جهت دارای اهمیت است؟ بیانگر چیست؟

- لئوناردو داوینچی در چه زمینه هایی توانا بود؟ یکی از آثار مهم نقاشی او را نام ببرید.

- اوج هنر رنسانس را در اثر کدام هنرمند می توان یافت؟

- اثر مهم میکلانژ را با دو ویژگی مهم آن اثر بنویسید.

- سه مورد ازویژگی های هنر منریسم را بنویسید.

-  سه مورد از ویژگی های آثار مازاچو را بنویسید.

- نظریه آلبرتی درباره معماری دوره رنسانس چیست؟

- سه تن از نقاشان و تندیس سازان هنر رنسانس نوزایی را نام ببرید.

- تابلوی مونالیزا اثر کدام هنرمند و مربوط به کدام دوره است؟

فصل 14- هنر بعد از رنسانس

-  باروک به چه معناست ؟

- دو مورد از عوامل شکل گیری شیوه باروک را نام ببرید.

- تفاوت عمده سبک باروک با رنسانس در چیست؟

- چهار مورد از تفاوت های معماری باروک را با رنسانس بنویسید.

- دو بنیانگزار معماری باروک در رم را نام ببرید.

- معنای واژه های زیر را بنویسید: 

                    باروک:                                              روکوکو:

- سه مورد از ویژگی های نقاشی های سبک باروک را بنویسید.

- سه مورد از ویژگی های کاخ لوور را بنویسید.

- چهار مورد از ویژگی های تندیس سازی باروک را بنویسید.

- تندیس داوود در حال پرت کردن سنگ به جالوت اثر چه کسی است؟ ویژگی های آن را بنویسید.

- کدام هنرمند زیر سبک خاصی در نقاشی فرانسه آفرید که پس از او به روکوکو انجامید؟

        1. واتو                 2. خوان سانچز               3. کاراوادجو            4. ولاسکوئز

- واژه روکوکو از چه چیزی گرفته شده و به چه معناست؟

- سه مورد از ویژگی های نقاشی دوره روکوکو را بنویسید.

- چهار نماینده سبک روکوکو را نام ببرید.

- هنر ........................ را عصر روشنگری و شروع هنر مدرن می نامند.

- کدام هنرمند واسطه ای برای تبدیل نقاشی نئو کلاسیک به هنر آکادمیک شد؟

- نمونه بارز سبک نئو کلاسی سیزم چه کسی است؟ یک اثر او را نام ببرید.

- زادگاه سبک رمانتی سیزم کدام کشور بود؟

- دو هنرمند نام ببرید که تمایلات دو مکتب رئالیسم و رمانتی سیسم توامان در آثارشان دیده می شود.

- یک هنرمند معروف سبک رمانتی سیسم را نام ببرید.

- در عصر جنبش رمانتی سیسم مضمون بیشتر نقاشی ها در چه زمینه ای بود؟

- دو مورد از ویژگی های سبک دوره رئالیسم را بنویسید.

- نهضت رئالیسم با تابلوی ........... اثر ............................. آغاز می شود.

- تابلوی سنگ شکنان اثر کیست؟

- کدام هنرمند زیر با تکنیک چاپ سنگی کاریکاتور اجتماعی- سیاسی برای مجلات ساخت؟

     1. دومیه               2. میله       3. گویا               4. کورو

- اصطلاح امپرسیون به چه معناست و برای اولین بار به آثار کدام هنرمند اطلاق شد؟

- کدام هنرمند را پدر هنر مدرن می نامند؟ چرا؟

- دو مورد از ابداعات دو تولوزلوترک را در خلق آثار هنری بیان کنید.

دو نفر از اعضای گروه نبی ها را نام ببرید.

- از نظر امپرسیون ها وظیفه هنرمند چیست؟

- برجسته ترین پیکره ساز سبک امپرسیون چه کسی است؟ یک اثر مهم او را نام ببرید.

- عقیده سزان را درباره نقاشی بنویسید.

- آثار گوگن و ونگوک زمینه ساز کدام مکاتب هنری شدند؟

- بیانیه سمبولیست ها را درباره هنر بنویسید.

- عامل پیوند دهنده نقاشان امپرسیونیست چه بود؟

- شعار هنر برای هنر مربوط به کدام سبک هنری است؟

              1.امپرسیونیسم         2. سمبولیسم             3. رئالیسم                4.رمانتی سیسم

- تابلوی ایمان آوردن پولاس مقدس اثر کدام هنرمند است؟

- ویژگی های آثار فرانسیس گویا را بنویسید.

- تجربه های سورا و سزان را در نقاشی بنویسید.

- شعار هنر برای هنر مربوط به کدام مکتب هنری است؟

فصل15- قرن بیستم

- مهمترین دستاورد زیبایی شناختی کوبیست ها را بنویسید.

- مشخص کنید هر یک از تعاریف زیر مربوط به کدام سبک یا جنبش هنری است:

      نفی هرگونه بازنمایی طبیعت و ایجاد تجربه بصری یا تجسم مفهوم کلی و یا ذهنی

    نمایش حالات تند عاطفی شکل های کژنما انزجار و نفرت علیه حکومت ها

- چه عاملی سبب شکل گیری انواع جنبش های هنری در قرن بیستم شد؟

- فووها بر کدام بخش از مبانی هنرهای تجسمی تاثیر گذاشتند؟

- دو نفر از هنرمندان سبک اکسپرسیونیسم را نام ببرید.

- دو هنرمند سبک سورئالیسم را نام ببرید.

- نهضت فوویسم با پیشگامی کدام هنرمند ظهورکرد؟

- انقلابی ترین و نافذ ترین جنبش قرن بیستم چه نام دارد ؟ توسط چه کسی پایه ریزی شد؟ مهمترین دستاورد زیبایی شناختی آنها چه بود؟

- بیانیه سوررئالیست ها را درباره هنر بنویسید.

- هدف اصلی انتزاع گران چه بود؟

- آگهی های تبلیغاتی، اشیاء روزمره و کالاهای مصرفی موضوع کدام سبک هنری است؟

    1. مینیمال         2. پست مدرنیسم        3. اکسپرسیونیسم          4. هنرپاپ

- هدف هنر مفهومی چه بود؟

- چه عاملی باعث توجه هنر به جهان درونی انسانها در قرن بیستم شد؟

- دو مورد از ویژگی های آثار ماکس بکمان را بنویسید.

- کدام سبک هنری اصیل ترین دستاورد تاریخ هنر امریکا دانسته شده است؟

- هنر مینیمال را در یک جمله تعریف کنید.

- عقاید هنرمند پست مدرن درباره خلق آثار هنری را بنویسید.

- یکی از هنرمندان نئوکلاسیک قرن بیستم را نام ببرید.

 

                                            منتظر نمونه سوالات سایر دروس رشته گرافیک باشید...

اسلایدر